حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

استعداد‌های درخشان

حیات برتر

در سال تحصیلی 93 - 94 استاد وکیلی با حضور در مدرسه استعدادهای درخشان مشهد (هاشمی نژاد ۲ ) طی سلسله جلساتی با عنوان «حیات برتر» به تدریس یک دوره فشرده «مبانی خداشناسی» پرداختند.

صوت این جلسات تقدیم می‌شود:

حیات برتر - (جلسه اول)

حیات برتر - (جلسه دوم)

حیات برتر - (جلسه سوم)

حیات برتر - (جلسه چهارم)

معادشناسی

در سال تحصیلی 94_ 95 استاد وکیلی طی یازده جلسه حضور در مدرسه استعدادهای درخشان مشهد (هاشمی نژاد 2 ) به تدریس یک دوره فشرده معادشناسی پرداختند.

صوت این جلسات تقدیم می‌شود:

معاد شناسی - (جلسه اول)

معاد شناسی - (جلسه دوم)

معاد شناسی - (جلسه سوم)

معاد شناسی - (جلسه چهارم)

معاد شناسی - (جلسه پنجم)

معاد شناسی - (جلسه ششم)

معاد شناسی - (جلسه هفتم)

معاد شناسی - (جلسه هشتم)

معاد شناسی - (جلسه نهم)

معاد شناسی - (جلسه دهم)

معاد شناسی - (جلسه یازدهم)