حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

علائم قیامت

شرح کتاب معاد شناسی علامه طهرانی جلد چهارم

دروس صوتی

جلد چهارم این کتاب شامل هفت مجلس با عناوین ذیل است:

  • مجلس بيستم: علائم پيدايش قيامت‌
  • مجلس بيست و يكم: علائم قيامت‌
  • مجلس بيست و دوم: نفخ صور و زنده شدن مردگان‌
  • مجلس بيست و سوم: مراد از زنده شدگان به صور و افراد مورد استثناء
  • مجلس بيست و چهارم: كسانى كه در اثر نفخ صور نمى‌ميرند مُخلَصين هستند.
  • مجلس بيست و پنجم: انبياء و ائمّه متحقّق به اسمآء الله الحُسنى هستند.
  • مجلس بيست و ششم: معناى وجه الله و وجه موجودات‌

شرح معادشناسی جلد چهارم - (جلسه اول)

شرح معادشناسی جلد چهارم - (جلسه دوم)

شرح معادشناسی جلد چهارم - (جلسه سوم)

شرح معادشناسی جلد چهارم - (جلسه چهارم)

شرح معادشناسی جلد چهارم - (جلسه پنجم)

شرح معادشناسی جلد چهارم - (جلسه ششم)

شرح معادشناسی جلد چهارم - (جلسه هفتم)

شرح معادشناسی جلد چهارم - (جلسه هشتم)

شرح معادشناسی جلد چهارم - (جلسه نهم)