حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

سخنرانی

شرح مناجات شعبانیه

شرح مناجات شعبانیه در سال ۱۴۳۷

شرح مناجات شعبانیه - (جلسه اول)

شرح مناجات شعبانیه - (جلسه دوم)

شرح مناجات شعبانیه - (جلسه سوم)

شرح مناجات شعبانیه - (جلسه چهارم)

شرح مناجات شعبانیه - (جلسه پنجم)

شرح مناجات شعبانیه - (جلسه ششم)

شرح مناجات شعبانیه - (جلسه هفتم)

شرح مناجات شعبانیه - (جلسه هشتم)

شرح مناجات شعبانیه - (جلسه نهم)

شرح مناجات شعبانیه - (جلسه دهم)