حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

ربط مخلوق به خالق

شرح کتاب معاد شناسی علامه طهرانی جلد پنجم

دروس صوتی

جلد پنجم این کتاب شامل هشت مجلس با عناوین ذیل است:

  • مجلس بيست و هفتم: در طليعه قيامت، موجودات با ربط خود به خدا، ظهور دارند.
  • مجلس بيست و هشتم: خفاء جنبه وجه الخلقى، و ظهور جنبه وجه اللهى در قيامت‌
  • مجلس بيست و نهم: معاد بازگشت به خدا و شهود وجه الله است‌.
  • مجلس سى‌ام: قيامت در عرض عالم نيست بلكه بر آن احاطه دارد.
  • مجلس سى و يكم: قيامت، عالم نور و اشراق و بروز حقائق است‌.
  • مجلس سى و دوم: در قيامت، در عين نور و اشراق، كفّار و فجّار محجوبند.
  • مجلس سى و سوم: قيام انسان در پيشگاه خداوند عزّ و جل‌.
  • مجلس سى و چهارم: انكار معاد توسط طبيعيون مبتنى بر اصول علميه نيست‌.

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه اول)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه دوم)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه سوم)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه چهارم)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه پنجم)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه ششم)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه هفتم)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه هشتم)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه نهم)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه دهم)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه یازدهم)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه دوازدهم)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه سیزدهم)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه چهاردهم)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه پانزدهم)

شرح معادشناسی جلد پنجم - (جلسه شانزدهم)