حاج شیخ محمد حسن وکیلی

مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

حدیث‌خوانی کتاب شریف کافی

استاد حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰ در جمع طلاب سطح دو مدرسه علمیه نورالرضا علیه‌السّلام جلسه هفتگی حدیث‌خوانی برقرار نموده‌اند. در این جلسات مباحث حول متن کتاب شریف اصول کافی ارائه می‌شود:

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه اول

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه دوم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه سوم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه چهارم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه پنجم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه ششم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه هفتم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه هشتم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه نهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه دهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه یازدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه دوازدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه سیزدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه چهاردهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه پانزدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه شانزدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه هفدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه هجدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه نوزدهم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه بیستم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه بیست‌و‌یکم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه بیست‌و‌دوم

حدیث‌خوانی اصول کافی، جلسه بیست‌و‌سوم

درس خارج اصول سال تحصیلی ۱۴۰۰

استاد حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰ سال سوم دوره دوم درس خاج اصول خویش را برگزار نموده‌اند.

در این صفحه تلاش می‌شود این دروس به‌روز تقدیم شود.

درس خارج اصول، جلسه اول

درس خارج اصول، جلسه دوم

درس خارج اصول، جلسه سوم

درس خارج اصول، جلسه چهارم

درس خارج اصول، جلسه پنجم

درس خارج اصول، جلسه ششم

درس خارج اصول، جلسه هفتم

درس خارج اصول، جلسه هشتم

درس خارج اصول، جلسه نهم

درس خارج اصول، جلسه دهم

درس خارج اصول، جلسه یازدهم

درس خارج اصول، جلسه دوازدهم

درس خارج اصول، جلسه سیزدهم

درس خارج اصول، جلسه چهاردهم

درس خارج اصول، جلسه پانزدهم

درس خارج اصول، جلسه شانزدهم

درس خارج اصول، جلسه هفدهم

درس خارج اصول، جلسه هجدهم

درس خارج اصول، جلسه نوزدهم

درس خارج اصول، جلسه بیستم

درس خارج اصول، جلسه بیست‌ویکم

درس خارج اصول، جلسه بیست‌ودوم

درس خارج اصول، جلسه بیست‌وسوم

درس خارج اصول، جلسه بیست‌وچهارم

درس خارج اصول، جلسه بیست‌وپنجم

درس خارج اصول، جلسه بیست‌وششم

درس خارج اصول، جلسه بیست‌وهفتم

درس خارج اصول، جلسه بیست‌وهشتم

درس خارج اصول، جلسه بیست‌ونهم

درس خارج اصول، جلسه سی‌ام

درس خارج اصول، جلسه سی ویکم

درس خارج اصول، جلسه سی ودوم

درس خارج اصول، جلسه سی وسوم

درس خارج اصول، جلسه سی وچهارم

درس خارج اصول، جلسه سی وپنجم

درس خارج اصول، جلسه سی وششم

درس خارج اصول، جلسه سی وهفتم

درس خارج اصول، جلسه سی وهشتم

درس خارج اصول، جلسه سی ونهم

درس خارج اصول، جلسه چهلم

درس خارج اصول، جلسه چهل‌وبکم

درس خارج اصول، جلسه چهل‌ودوم

درس خارج اصول، جلسه چهل‌وسوم

درس خارج اصول، جلسه چهل‌وچهارم

درس خارج اصول، جلسه چهل‌وپنجم

درس خارج اصول، جلسه چهل‌وششم

درس خارج اصول، جلسه چهل‌وهفتم

درس خارج اصول، جلسه چهل‌وهشتم

درس خارج اصول، جلسه چهل‌ونهم

درس خارج اصول، جلسه پنجاهم

درس خارج اصول، جلسه پنجاه‌ویکم

درس خارج اصول، جلسه پنجاه‌ودوم

درس خارج اصول، جلسه پنجاه‌وسوم

درس خارج اصول، جلسه پنجاه‌وچهارم

درس خارج اصول، جلسه پنجاه‌وپنجم

درس خارج اصول، جلسه پنجاه‌وششم

درس خارج اصول، جلسه پنجاه‌وهفتم

درس خارج اصول، جلسه پنجاه‌وهشتم

درس خارج اصول، جلسه پنجاه‌ونهم

درس خارج اصول، جلسه شصتم

درس خارج اصول، جلسه شصت‌ویکم

درس خارج اصول، جلسه شصت‌ودوم

درس خارج اصول، جلسه شصت‌وسوم

درس خارج اصول، جلسه شصت‌وچهارم

درس خارج اصول، جلسه شصت‌وپنجم

درس خارج اصول، جلسه شصت‌وششم

درس خارج اصول، جلسه شصت‌وهفتم

درس خارج اصول، جلسه شصت‌وهشتم

درس خارج اصول، جلسه شصت‌ونهم

درس خارج اصول، جلسه هفتادم

درس خارج اصول، جلسه هفتاد‌ویکم

درس خارج فقه سال تحصیلی ۱۴۰۰

استاد حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰درس خاج فقه خویش را به موضوع تنجیس متنجس اختصاص داده‌اند.

در این صفحه تلاش می‌شود این دروس به‌روز تقدیم شود.

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه اول

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه دوم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سوم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه چهارم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه پنجم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه ششم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه هفتم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه هشتم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه نهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه دهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه یازدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه دوازدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سیزدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه چهاردهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه پانزدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه شانزدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه هفدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه هجدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه نوزدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیستم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌ویکم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌ودوم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌وسوم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌وچهارم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌وپنجم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌وششم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌وهفتم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌وهشتم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌ونهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سی‌ام

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سی‌ویکم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سی‌ودوم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سی‌وسوم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سی‌وچهارم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سی‌وپنجم

درس خارج فقه، جلسه سی‌وششم

درس خارج فقه، جلسه سی‌وهفتم

درس خارج فقه، نجاست کلب، جلسه سی‌وهشتم

درس خارج فقه، نجاست کلب و کافر، جلسه سی‌ونهم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه چهلم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه چهل‌ویکم

درس خارج فقه، آیه نجاست مشرکین، جلسه چهل‌ودوم

درس خارج فقه، روش استظهار قرآن، جلسه چهل‌وچهارم

درس خارج فقه، روش استظهار قرآن، جلسه چهل‌وچهارم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه چهل‌وپنجم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه چهل‌وششم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه چهل‌وهفتم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه چهل‌وهشتم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه چهل‌ونهم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه پنجاهم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه پنجاه‌ویکم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌ودوم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌وسوم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌وچهارم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌وپنجم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌وششم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌وهفتم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌وهشتم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌ونهم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه شصتم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه شصت‌ویکم

درس خارج فقه، نجاست دم، جلسه شصت‌ودوم

درس خارج فقه، نجاست دم، جلسه شصت‌وسوم

درس خارج فقه، نجاست دم، جلسه شصت‌وچهارم

درس خارج فقه، نجاست دم، جلسه شصت‌وپنجم

درس خارج فقه، نجاست دم، جلسه شصت‌وششم

درس خارج فقه، نجاست دم، جلسه شصت وهفتم

درس خارج فقه، عصر صدور حدیث، جلسه شصت وهفتم

درس خارج فقه، جلسه شصت ونهم

درس خارج فقه، جلسه هفتادم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌ویکم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌ودوم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌وسوم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌وچهارم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌وپنجم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌وششم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌وهفتم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌وهشتم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌ونهم

درس خارج فقه، جلسه هشتادم

درس خارج فقه، جلسه هشتادویکم

درس خارج فقه، جلسه هشتادودوم

درس خارج فقه، جلسه هشتادوسوم

بیشتر