حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

امام خمینی

شرح کتاب آداب الصلوه امام خمینی

دروس صوتی

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه اول)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه دوم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سوم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه چهارم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه پنجم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه ششم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه هفتم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه هشتم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه نهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه دهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه یازدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه دوازدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سیزدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه چهاردهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه پانزدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه شانزدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه هفدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه هجدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه نوزدهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیستم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و یکم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و دوم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و سوم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و چهارم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و پنجم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و ششم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و هفتم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و هشتم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه بیست و نهم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سیم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سی و یکم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سی و دوم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سی و سوم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سی و چهارم)

شرح کتاب آداب الصلوة - (جلسه سی و پنجم)

فلسفه و عرفان از منظر دانشمندان شیعه

دروس صوتی

صوتی که تقدیم می‌شود سخنرانی استاد وکیلی است در نشست تخصصی «حکمت و عرفان از منظر دانشمندان شیعه خصوصاً حضرت امام خمینی رضوان الله علیه» که در مدرسه صدر اصفهان به دعوت معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و معاونت علمی ـ پژوهشی حوزه علمیه اصفهان برگزار گردید و

درباره این سخنرانی توجه به نکات ذیل ضروری است:

1.به جهت محدودیت وقت، در این جلسه بحث بر تاریخ حدود قرن هفتم تا یازدهم متمرکز شده است و فقط به آراء عالمان بزرگ شیعی در این دوره دربارۀ حکمت و عرفان پرداخته شده است و البته به جهت مقارن شدن این سخنرانی با درس خارج یکی از اساتید محترم حوزه قسمت پایانی این بحث که متعلق به مقدس اردبیلی، صدرالمتألهین شیرازی، ملامحسن فیض کاشانی و شیخ حرّ عاملی و برخی دیگر از بزرگان بود، ناقص ماند و بسیاری از شواهد گرایش‌های عرفانی مذکور نیز عرض نشد.

2. چنانکه آشنایان با تاریخ عرفان مطلعند در این دوره در بسیاری از متون تاریخی از عرفان به تصوف نیز تعبیر می‌شود و چون محور بحث در این جلسه بیان تاریخ بر اساس عبارات خود بزرگان بوده، در بسیاری موارد از همین لفظ استفاده شده‌است.

با این وجود این تعبیر نباید برای افراد ناآشنا راهزن شده و بپندارند که این گونه تعابیر از عالمان بزرگ شیعی، موجب تأیید صوفیه منحرف عصر ماست، بلکه طریقه عارفان بزرگ شیعه همواره با طریقه صوفیه باطله بیگانه بوده‌است و شرط اصلی سلوک التزام تام به شریعت می‌باشد.

فلسفه و عرفان از منظر دانشمندان شیعه