حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

خارج فقه

درس خارج فقه سال تحصیلی ۱۴۰۰

استاد حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰درس خاج فقه خویش را به موضوع تنجیس متنجس اختصاص داده‌اند.

در این صفحه تلاش می‌شود این دروس به‌روز تقدیم شود.

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه اول

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه دوم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سوم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه چهارم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه پنجم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه ششم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه هفتم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه هشتم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه نهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه دهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه یازدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه دوازدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سیزدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه چهاردهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه پانزدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه شانزدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه هفدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه هجدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه نوزدهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیستم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌ویکم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌ودوم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌وسوم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌وچهارم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌وپنجم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌وششم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌وهفتم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌وهشتم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه بیست‌ونهم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سی‌ام

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سی‌ویکم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سی‌ودوم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سی‌وسوم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سی‌وچهارم

درس خارج فقه، تنجبیس متنجس، جلسه سی‌وپنجم

درس خارج فقه، جلسه سی‌وششم

درس خارج فقه، جلسه سی‌وهفتم

درس خارج فقه، نجاست کلب، جلسه سی‌وهشتم

درس خارج فقه، نجاست کلب و کافر، جلسه سی‌ونهم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه چهلم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه چهل‌ویکم

درس خارج فقه، آیه نجاست مشرکین، جلسه چهل‌ودوم

درس خارج فقه، روش استظهار قرآن، جلسه چهل‌وچهارم

درس خارج فقه، روش استظهار قرآن، جلسه چهل‌وچهارم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه چهل‌وپنجم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه چهل‌وششم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه چهل‌وهفتم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه چهل‌وهشتم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه چهل‌ونهم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه پنجاهم

درس خارج فقه، نجاست کافر، جلسه پنجاه‌ویکم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌ودوم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌وسوم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌وچهارم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌وپنجم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌وششم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌وهفتم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌وهشتم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه پنجاه‌ونهم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه شصتم

درس خارج فقه، نجاست میته، جلسه شصت‌ویکم

درس خارج فقه، نجاست دم، جلسه شصت‌ودوم

درس خارج فقه، نجاست دم، جلسه شصت‌وسوم

درس خارج فقه، نجاست دم، جلسه شصت‌وچهارم

درس خارج فقه، نجاست دم، جلسه شصت‌وپنجم

درس خارج فقه، نجاست دم، جلسه شصت‌وششم

درس خارج فقه، نجاست دم، جلسه شصت وهفتم

درس خارج فقه، عصر صدور حدیث، جلسه شصت وهفتم

درس خارج فقه، جلسه شصت ونهم

درس خارج فقه، جلسه هفتادم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌ویکم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌ودوم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌وسوم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌وچهارم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌وپنجم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌وششم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌وهفتم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌وهشتم

درس خارج فقه، جلسه هفتاد‌ونهم

درس خارج فقه، جلسه هشتادم

درس خارج فقه، جلسه هشتادویکم

درس خارج فقه، جلسه هشتادودوم

درس خارج فقه، جلسه هشتادوسوم