حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

معاد جسمانی

شرح کتاب معاد شناسی علامه طهرانی جلد ششم

دروس صوتی

جلد ششم این کتاب شامل هفت مجلس با عناوین ذیل است:

  • مجلس سى و پنجم: معاد حتمى است، و زنده شدن بواسطه اسم «المُحيى» است‌.
  • مجلس سى و ششم: بارش باران حيات براى حيات مردگان‌
  • مجلس سى و هفتم: شيئيّت اشياء به صورت آنهاست نه به مادّه آنها
  • مجلس سى و هشتم: دفع شبهات وارده بر معاد جسمانى‌
  • مجلس سى و نهم: دفع شبهه منكرين معاد جسمانى و بيان حق‌
  • مجلس چهلم: معاد جسمانى عنصرى و عالم عَرْض، و حشر تمام موجودات‌
  • مجلس چهل و يكم: تطاير كتب و كيفيّت نامه أعمال‌

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه اول)

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه اول) - پرسش و پاسخ

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه دوم)

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه دوم) - پرسش و پاسخ

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه سوم)

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه سوم) - پرسش و پاسخ

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه چهارم)

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه پنجم)

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه پنجم) - پرسش و پاسخ

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه ششم)

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه هفتم)

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه هشتم)

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه نهم)

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه دهم)

شرح معادشناسی جلد ششم - (جلسه یازدهم)

تاملی در کلام آقای ملکیان در باب «تطابق یا عدم تطابق قرآن و عرفان و برهان»