حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

فقه تربیتی (دوره فشرده)

دروس صوتی

فقه تربیتی دوره فشرده - (جلسه اول)

فقه تربیتی دوره فشرده - (جلسه دوم)

فقه تربیتی دوره فشرده - (جلسه سوم)

فقه تربیتی دوره فشرده - (جلسه چهارم)

فقه تربیتی دوره فشرده - (جلسه پنجم)

فقه تربیتی دوره فشرده - (جلسه ششم)

فقه تربیتی دوره فشرده - (جلسه هفتم)

فقه تربیتی دوره فشرده - (جلسه هشتم)

فقه تربیتی دوره فشرده - (جلسه نهم)

فقه تربیتی دوره فشرده - (جلسه دهم)

فقه تربیتی دوره فشرده - (جلسه یازدهم)

فقه تربیتی دوره فشرده - (جلسه دوازدهم)

فقه تربیتی دوره فشرده - (جلسه سیزدهم)