حاج شیخ محمد حسن وکیلی
مجموعه دروس و یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی

خداشناسی

تدریس جلد سوم دوره معارف کاربردی در جمع دانش‌آموزان نخبه کشوری توسط استاد وکیلی

خداشناسی - (جلسه اول)

خداشناسی - (جلسه دوم)

خداشناسی - (جلسه سوم)

خداشناسی - (جلسه چهارم)

خداشناسی - (جلسه پنجم)

خداشناسی - (جلسه ششم)

خداشناسی - (جلسه هفتم)

خداشناسی - (جلسه هشتم)

خداشناسی - (جلسه نهم)

خداشناسی - (پرسش و پاسخ - نظریه داروین)